Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Hardware Hygiënist B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66531012. Download hier de PDF.

I. ALGEMEEN

Artikel 1: Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Hardware Hygiënist B.V., hierna te noemen: De Hardware Hygiënist, en liggen ten grondslag aan alle leveringen en/of diensten in de ruimste zin des woords.
Onder “Klant” wordt in deze voorwaarden verstaan, de koper, contractpartij, alsmede een ieder die een opdracht aan De Hardware Hygiënist heeft verstrekt.
Onder “Overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere Overeenkomst die tussen De Hardware Hygiënist en haar Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Onder ‘’Schriftelijk’’ wordt in deze voorwaarden verstaan, op schrift, per e-mail, per fax of anderszins elektronisch.
Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn op met De Hardware Hygiënist gesloten Overeenkomsten niet van toepassing en binden De Hardware Hygiënist niet.
Een Klant ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door de Klant gedane aanvragen, door De Hardware Hygiënist uitgebrachte aanbiedingen, door De Hardware Hygiënist verstrekte opdrachten, opdrachtbevestigingen van Koper en alle door De Hardware Hygiënist met de Klant te sluiten Overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en verlenen van diensten door De Hardware Hygiënist.
Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
De Hardware Hygiënist is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2: Tot stand komen Overeenkomst
Alle aanbiedingen en/of offertes door De Hardware Hygiënist gedaan, zijn, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, steeds vrijblijvend en kunnen steeds door De Hardware Hygiënist worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Een aanbieding bindt De Hardware Hygiënist niet en geldt slechts als een uitnodiging voor de Klant tot het plaatsen van een opdracht.
Een offerte is geldig voor de termijn die in de offerte zelf is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding voor een termijn van dertig dagen.
Een Overeenkomst tussen De Hardware Hygiënist en de Klant wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voor zover door De Hardware Hygiënist de door de Klant gegeven Schriftelijke opdracht is aanvaard door middel van een Schriftelijke opdrachtbevestiging.
Aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst binden De Hardware Hygiënist slechts na Schriftelijke aanvaarding daarvan.
Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van een Overeenkomst tussen De Hardware Hygiënist en de Klant door een functionaris of werknemer van de Klant worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens de Klant te zijn verricht en binden de Klant. De Klant kan zich er jegens De Hardware Hygiënist niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om de Klant rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden.

Artikel 3: Prijs en betaling
Alle prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Alle facturen zullen door de Klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de klant binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij in kracht van gewijsde gegane arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de Klant een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen (zonder enige aftrek, verrekening of schuldvergelijking) te geschieden binnen de overeengekomen termijn, bij gebreke waarvan de Klant van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is. De Klant is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan De Hardware Hygiënist een vertragingsrente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De Klant is in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan De Hardware Hygiënist te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom met een minimum van € 75,= en onverminderd het recht van De Hardware Hygiënist om de volledige en daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen. Indien en voor zover de Klant een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wordt de Klant de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zoals in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten d.d. 27 maart 2012 is vastgesteld.
Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe aanleiding geeft, dient de Klant op eerste verzoek van De Hardware Hygiënist (nadere) zekerheid te verschaffen, bij gebreke waarvan De Hardware Hygiënist gerechtigd is om de uitvoering van de Overeenkomst per direct op te schorten.

Artikel 4: Termijn voor nakoming
Een overeengekomen termijn waarbinnen de Overeenkomst moet worden nagekomen is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn voor de Klant is altijd een fatale termijn. Bij niet, niet-tijdige of niet volledige nakoming dient de Klant De Hardware Hygiënist Schriftelijk in gebreke te stellen.
Indien geen termijn is overeengekomen waarvan het voortbestaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk afhankelijk is, geeft een door De Hardware Hygiënist veroorzaakte overschrijding van de geplande levertijd met minder dan 30 dagen geen recht op opzegging, noch op vervangende levering door derden, aanspraken op grond van vertraging of aanspraken op vergoeding van een door de overschrijding van de levertijd ontstane schade.

Artikel 5: Medewerking van de Klant
Vanwege de noodzaak dat de Klant zijn medewerking verleent aan de uitvoering van de Overeenkomst, is de Klant verplicht om De Hardware Hygiënist steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, zowel op (eerste) verzoek als uit eigener beweging.
De Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en een juiste toepassing van de apparatuur in zijn organisatie.
Indien is overeengekomen dat de Klant apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De Hardware Hygiënist aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij het gebruik van apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers van de Klant.
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken c.q. naar behoren aan apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking staan of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft De Hardware Hygiënist het recht om de uitvoering van de Overeenkomst per direct en zonder nadere kennisgeving op te schorten en om de daaruit voortvloeiende kosten volledig bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 6: Ontbinding en opschorting
De contractperiode is gelijk aan de periode waarbinnen de overeengekomen reinigingswerkzaamheden plaatsvinden.
Indien de Klant reeds een deel van de prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden, en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door De Hardware Hygiënist nog niet is uitgevoerd. Bedragen die De Hardware Hygiënist voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van Overeenkomst heeft verricht of heeft opgeleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
In afwijking van het bepaalde in dit artikel, is De Hardware Hygiënist gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b) die Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

De Klant enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
ten aanzien van de klant faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien de Klant een natuurlijk persoon is en een verzoek tot toelating tot de schuldsanering heeft gedaan;
de onderneming van de Klant wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van de Klant;
De Hardware Hygiënist gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Klant niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met De Hardware Hygiënist gesloten Overeenkomsten te voldoen en de Klant op verzoek van De Hardware Hygiënist niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Alle vorderingen die De Hardware Hygiënist in de gevallen bedoeld in lid 2 van dit artikel op de Klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
De Hardware Hygiënist is jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die ontstaat doordat De Hardware Hygiënist de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel. De Klant vrijwaart De Hardware Hygiënist voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 7: Reclamaties
De Klant is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering op eventuele zichtbare of onzichtbare tekortkomingen of beschadigingen te controleren. De Klant dient ontdekte tekortkomingen en/of beschadigingen terstond, maar uiterlijk binnen vijf (5) dagen, Schriftelijk en gespecificeerd te melden. Indien de Klant deze redelijke controle en/of deze onmiddellijke melding nalaat, verliest de Klant iedere aanspraak op grond van enige tekortkomingen.
Indien de geleverde zaken in slechts geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden mate afwijken van de Overeenkomst en/of gering verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur, worden de geleverde zaken geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst.
Andere reclamaties dan bedoeld in lid 7.1 van deze algemene voorwaarden ter zake van de door De Hardware Hygiënist geleverde zaken moeten door de Klant onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd Schriftelijk ter kennis van De Hardware Hygiënist worden gebracht. De Klant kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan De Hardware Hygiënist later plaatsvindt dan zeven (7) dagen na het moment waarop de koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
De Klant is verplicht de instructies en voorschriften van De Hardware Hygiënist inzake de wijze van opslag strikt in acht te nemen. De Klant kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik van de zaken.
De Klant dient te allen tijde De Hardware Hygiënist de gelegenheid te bieden om een eventueel gebrek te herstellen.
Indien de reclamatie door De Hardware Hygiënist gegrond wordt geacht, heeft De Hardware Hygiënist de mogelijkheid de zaken te vervangen.
De Hardware Hygiënist neemt de geleverde zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is, slechts na voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming terug. Dit doet zij echter slechts op voorwaarde dat de zaken bij de Klant geen schade hebben ondervonden en de Klant de verzendinstructies van De Hardware Hygiënist volledig in acht neemt.
De aanwezigheid van een gebrek zoals bedoeld in dit artikel geeft de Klant niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de Klant de vorderingen niet volledig heeft betaald, behoudt De Hardware Hygiënist zich het eigendom van de geleverde zaken voor. Bij deelbetalingen kan De Hardware Hygiënist bepalen hoe en aan welke zaken de deelbetalingen worden toegerekend. De Klant draagt het risico van de bij hem liggende onbetaald gebleven zaken.
De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van De Hardware Hygiënist te bewaren. Behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Hardware Hygiënist, is het de Klant verboden deze zaken door te verkopen of te gebruiken, ook in het kader van de normale bedrijfsvoering.
Indien de Klant in gebreke blijft met betaling, is De Hardware Hygiënist gerechtigd alle onbetaald gebleven zaken terug te nemen. De Klant machtigt in dat geval De Hardware Hygiënist te zorgen voor het transport van de zaken naar De Hardware Hygiënist voor rekening en risico van de Klant. Daartoe verschaft de Klant aan De Hardware Hygiënist en haar vertegenwoordigers en gevolmachtigden te allen tijde onbelemmerde toegang tot de ruimten waar de zaken zich bevinden.
Indien en zolang De Hardware Hygiënist eigenaar is van de zaken, zal de Klant De Hardware Hygiënist onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken (gedeeltelijk) verloren zijn gegaan c.q. beschadigd zijn, alsmede ingeval de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaken. Bovendien zal de Klant De Hardware Hygiënist op eerste verzoek van De Hardware Hygiënist mededelen waar de zaken, waarvan De Hardware Hygiënist eigenaar is, zich bevinden.
De Klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings-, storm- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan De Hardware Hygiënist. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra De Hardware Hygiënist te kennen geeft dit te wensen, door de Klant aan De Hardware Hygiënist worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van De Hardware Hygiënist jegens de Klant.

Artikel 9: Overmacht
Onder overmacht aan de zijde van De Hardware Hygiënist wordt verstaan elke van de wil van De Hardware Hygiënist onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Hardware Hygiënist kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend; stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij De Hardware Hygiënist of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, vertraging van tijdig en op juiste wijze door De Hardware Hygiënist bestelde materialen, onderdelen of andere zaken, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en tekortkomingen van derden die door De Hardware Hygiënist worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Tijdens de overmachtstoestand worden de leverings- en andere verplichtingen van De Hardware Hygiënist opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Klant is alsdan verplicht om aan De Hardware Hygiënist te vergoeden het reeds door De Hardware Hygiënist uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van dit artikel is De Hardware Hygiënist niet tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden, ook niet indien een overeengekomen activiteit als gevolg van overmacht aan de zijde van De Hardware Hygiënist geen doorgang vindt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Alle aansprakelijkheden van de zijde van De Hardware Hygiënist, in het bijzonder schadevergoedingsaansprakelijkheden, op welke rechtsgrond ook gebaseerd, ook voor zover deze aansprakelijkheden in verband staan met garantierechten van de Klant, worden uitgesloten voor zover wettelijk toegelaten, behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, erkend. Behoudens voor zover de aansprakelijkheid en schade zijn gedekt door de verzekeraar van De Hardware Hygiënist, is De Hardware Hygiënist niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, gederfde winst), direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan en de personen door wie deze schade is veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en schade zijn gedekt door de verzekeraar van De Hardware Hygiënist, is De Hardware Hygiënist slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.
Ook is de door De Hardware Hygiënist te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst beperkt tot 200% van de op grond van die Overeenkomst door De Hardware Hygiënist aan de Klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van De Hardware Hygiënist in de periode van zes maanden voorafgaande aan het verzuim. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de klant bedongen en door De Hardware Hygiënist verleende crediteringen.
In geval van een onrechtmatige daad van De Hardware Hygiënist, of van onze werknemers of ondergeschikten waarvoor De Hardware Hygiënist rechtens aansprakelijk is, is De Hardware Hygiënist slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatsten voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,= (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend Euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
De aansprakelijkheid van De Hardware Hygiënist voor schade wegens een onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, doch nooit meer dan € 5.000.000,= (zegge: vijf miljoen Euro) per jaar.
Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in voorgaande leden is De Hardware Hygiënist slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die door De Hardware Hygiënist zelf of in haar opdracht zijn verricht.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen 1 week na ontdekking, de schade schriftelijk bij De Hardware Hygiënist heeft gemeld.

Artikel 11: Vrijwaring
De Klant vrijwaart De Hardware Hygiënist van alle aanspraken van derden van welke aard dan ook die derden jegens De Hardware Hygiënist geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verband houden met door De Hardware Hygiënist geleverde goederen of diensten.

Artikel 12: (Intellectueel) Eigendom en gebruik van stukken, verpakking, merken en handelsnaam
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten, documentatie en diensten berusten uitsluitend bij De Hardware Hygiënist of haar toeleveranciers. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
Werkwijzen, modellen, concepten, ontwerpen, technieken, tekeningen, ideeën, door De Hardware Hygiënist gedane voorstellen alsmede hulpmiddelen, instrumenten, waaronder software en gereedschappen die zijn gebruikt voor de Overeenkomst dan wel door De Hardware Hygiënist opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten, zijn en blijven eigendom van De Hardware Hygiënist.
De Klant verkrijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door De Hardware Hygiënist geleverde software uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Dit gebruiksrecht is in het geval van levering van diensten en verhuur of andere terbeschikkingstelling van producten beperkt voor de duur van de Overeenkomst.
Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, mag de Klant de in lid 2 van dit artikel omschreven bescheiden, hulpmiddelen, instrumenten en gereedschappen alsmede door De Hardware Hygiënist opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken voor het daarmee beoogde gebruik en niet vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter inzage te verstrekken c.q. ter beschikking te stellen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na Schriftelijke toestemming van De Hardware Hygiënist.
Slechts na Schriftelijke toestemming en op aanwijzing van De Hardware Hygiënist mag de Klant gebruik maken van de handelsnamen, merken en verpakkingen die door De Hardware Hygiënist in het handelsverkeer worden gebezigd.
De Klant is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen van de door De Hardware Hygiënist gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen op te volgen.
Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij De Hardware Hygiënist berusten.
De Hardware Hygiënist vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door De Hardware Hygiënist geleverde producten en/of diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom onder de voorwaarde dat de Klant (a) De Hardware Hygiënist onverwijld Schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan De Hardware Hygiënist. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan De Hardware Hygiënist verlenen om zich, indien nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in producten of diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de door De Hardware Hygiënist geleverde producten en/of diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom, of indien naar het oordeel van De Hardware Hygiënist een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal De Hardware Hygiënist zo mogelijk zorg dragen dat de Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige producten, ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van de Klant. Indien De Hardware Hygiënist naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Klant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal De Hardware Hygiënist het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. De Hardware Hygiënist zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met de Klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van De Hardware Hygiënist wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

Artikel 13: Geheimhouding
Partijen (waaronder eveneens dient te worden verstaan de vennootschappen waarmee partijen in een groep zijn verbonden alsmede de bestuurders van partijen) verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle feiten en omstandigheden waarover partijen in het kader van de onderhavige Overeenkomst mochten beschikken.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
Op alle geschillen tussen De Hardware Hygiënist en de Klant, uit hoofde van de door De Hardware Hygiënist met de Klant gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de Overeenkomst, geen uitgezonderd, is de rechter te Amsterdam steeds bevoegd. De Hardware Hygiënist is daarnaast altijd bevoegd om een geschil voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechtbank. De rechtsvraag of de rechter te Amsterdam bevoegd is, daaronder begrepen de vraag naar de geldigheid van deze clausule wordt beheerst door Nederlands recht.
Overeenkomsten tussen De Hardware Hygiënist en de Klant worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag, gesloten op 1 april 1980 te Wenen, Trb 1981/184). De rechtsgeldigheid van deze clausule wordt beheerst door Nederlands recht.
Mocht een der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangepast. In plaats van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel lid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel het meest benadert.

Artikel 15: Algemene voorzieningen
De Klant is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van tot stand komen van de Overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van deze algemene voorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst.
Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van alle door De Hardware Hygiënist afgesloten overeenkomsten haar administratieve gegevens beslissend.

Artikel 16: Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden zijn op 26 juli 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66531012.

II. DE VERKOOP VAN APPARATUUR
Onverminderd hetgeen hierboven onder I. Algemeen is bepaald, zijn in het geval van de verkoop en levering van apparatuur door De Hardware Hygiënist aan de Klant ook de volgende bepalingen van toepassing:

Artikel 17: Aflevering en risico
Indien en voor zover dit Schriftelijk is overeengekomen zal De Hardware Hygiënist de aan de Klant verkochte apparatuur op een door de Klant aan te wijzen plaats in Nederland doen afleveren. Kosten van vervoer zijn voor rekening van de Klant tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. In alle gevallen draagt de klant, na aflevering door of namens De Hardware Hygiënist bij de uitgang van het adres van De Hardware Hygiënist, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of toerekenbare tekortkoming door toeleveranciers.

Artikel 18: Installatie
Indien en voor zover dit Schriftelijk is overeengekomen, zal De Hardware Hygiënist zorg dragen voor de installatie van de apparatuur. In alle gevallen zal de Klant voor de aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten zoals bekabeling en telecommunicatie faciliteiten, ter beschikking stellen.

Artikel 19: Garantie
De apparatuur wordt na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten conform de daadwerkelijk verkregen garantie van de toeleverancier van De Hardware Hygiënist. De Hardware Hygiënist informeert de Klant op zijn verzoek over de van toepassing zijnde garantiebepalingen van de toeleverancier van De Hardware Hygiënist.
De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan door De Hardware Hygiënist is gewijzigd of wordt onderhouden.
Herstel buiten deze garantie zal door De Hardware Hygiënist bij de Klant in rekening gebracht worden.

III. Dienstverlening
Onverminderd hetgeen hierboven onder I. Algemeen is bepaald, zijn in het geval van de levering van diensten door De Hardware Hygiënist aan de klant ook de volgende bepalingen van toepassing:

Artikel 20: Uitvoering
De Hardware Hygiënist zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig met de Klant Schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Op De Hardware Hygiënist rust ter zake een inspanningsverplichting.

Artikel 21: Onderhoud
De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van De Hardware Hygiënist.
Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
De werkruimte dient te voldoen aan daaraan door De Hardware Hygiënist te stellen eisen.
Wijzigingen door de Klant mogen enkel na voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Hardware Hygiënist worden aangebracht.
De Klant kan de apparatuur op zijn kosten door De Hardware Hygiënist doen verplaatsen na voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Hardware Hygiënist.
Reparaties en/of vermeerdering van werktijd veroorzaakt door ondeskundig gebruik, inbegrepen door derden, waaronder mede begrepen personeel van de Klant, door elk buiten de apparatuur zelf gelegen oorzaak, alsmede het door de Klant niet in acht nemen van het hierboven gestelde, komen voor rekening van de Klant. Indien gewenst en indien mogelijk, zal vooraf een kostenbegroting van de hier bedoelde werkzaamheden aan de Klant worden verstrekt.

Artikel 22: Garantie
De Hardware Hygiënist is te allen tijde gerechtigd om voor of namens de Klant een opdracht tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden te geven aan een derde. Indien De Hardware Hygiënist daartoe overgaat, dan geeft De Hardware Hygiënist met betrekking tot de betreffende gerepareerde apparatuur een garantie conform de garantie die door de derde partij op haar beurt aan De Hardware Hygiënist wordt gegeven. De Hardware Hygiënist informeert de Klant op zijn verzoek over de van toepassing zijnde garantie van de reparateur

IV. Verkoop via internet
Onverminderd hetgeen hierboven onder I. Algemeen is bepaald en voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken, zijn in het geval van de levering van goederen door De Hardware Hygiënist aan de Klant via internet ook de volgende bepalingen van toepassing:

Artikel 23: Privacy
De Hardware Hygiënist verwerkt persoonsgegevens (persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) van de Klant in het kader van de volgende doeleinden:

de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
het in contact kunnen treden met de Klant;

De Hardware Hygiënist zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De Klant mag de gegevens die De Hardware Hygiënist over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De Klant heeft het recht De Hardware Hygiënist te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Klant te verwijderen of af te schermen. De Hardware Hygiënist zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van De Hardware Hygiënist en het privacybelang van de Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de Klant van de gekochte zaken maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 24: Betaling
In afwijking van artikel 3.2 vindt betaling aan De Hardware Hygiënist van de verschuldigde prijs van via de website van De Hardware Hygiënist bestelde zaken door de Klant plaats door te kiezen voor één van de op de website van De Hardware Hygiënist genoemde methodes, voordat verzending van de zaken plaatsvindt.
Indien de betaling door de Klant geschiedt per creditcard zullen de verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Zaken worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de Klant op de website van De Hardware Hygiënist wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

Artikel 25: Herroepingsrecht
Nadat de Klant de bestelde zaken heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de zaken, de onderliggende Overeenkomst met De Hardware Hygiënist, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge artikel 24.2 wenst te ontbinden, dient de Klant dit Schriftelijk aan De Hardware Hygiënist te melden. De Klant dient de zaken te retourneren naar een door De Hardware Hygiënist vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de Klant de zaken wenst te behouden. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de Klant volledig of gedeeltelijk heeft betaald op het moment dat de Klant de Overeenkomst met De Hardware Hygiënist ingevolge artikelen 24.1. en 24.2 heeft ontbonden, zal De Hardware Hygiënist deze betaling binnen veertien (14) werkdagen nadat De Hardware Hygiënist de door de Klant geretourneerde zaken heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen. De Hardware Hygiënist behoudt het recht om geretourneerde zaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de zaken reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de Klant zijn beschadigd.
Indien zaken worden geretourneerd die naar het oordeel van De Hardware Hygiënist schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal De Hardware Hygiënist de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. De Hardware Hygiënist heeft het recht om de waardevermindering van de zaken als gevolg van deze schade op het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 26: Disclaimer
Alle op de website van De Hardware Hygiënist genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden De Hardware Hygiënist niet.
De website van De Hardware Hygiënist en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is Schriftelijke toestemming vereist. De Hardware Hygiënist sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. De Hardware Hygiënist beveiligt de website en inhoud. De Hardware Hygiënist geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan De Hardware Hygiënist garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 27: Elektronische communicatie
Elektronische communicatie van De Hardware Hygiënist wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
De door De Hardware Hygiënist opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

computer

Reiniging van hardware is een specialisme